Hoşgeldiniz, "3 STARS LTD. ŞTİ." tarafından sunulan ürün ve hizmetlere gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. (daha fazla bilgi için www.3-stars.com web sitemizi ziyaret edin).

AÇIKLAMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA AYDINLATMA METNİ ("AÇIKLAMA METNİ")

1-
BAŞLANGIÇ
Bu "Aydınlatma Metni", 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. Maddesi kapsamında "Veri Sorumlusu" sıfatıyla hareket eden 3 STARS TURİZM GIDA İNŞAAT TAŞIMACILIK TİCARET PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ ("3 STARS Ltd." tarafından hazırlanmıştır, 07.04.2016 tarihinden itibaren ("Kanun") ve işletme faaliyetleri kapsamında iletilen ve toplanan işlenmiş kişisel verilerinizin tarafınıza bildirilmesi yükümlülüğünün yerine getirilmesinde uyulması gereken usul ve esaslara ilişkin Tebliğ "3 STARS Ltd." Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ("Anayasa") tarafından belirlenen temel haklarınız uyarınca.

Verileriniz "3 STARS Ltd." tarafından işlenir ve korunur. 25.05.2016 tarihinde yürürlüğe giren "Anayasa", "Kanun", Genel Veri Koruma Yönetmeliği ("GDPR") ve 27.07.2006 tarihinden itibaren geçerli olan 152 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Federal Kanun" çerçevesinde ("FZ-152").

"3 YILDIZ Ltd." "Kanun"un 10. maddesi uyarınca "Kişisel Verilerin" toplanması sırasında ilgili kişiyi aşağıdaki hususlarda bilgilendirmekle yükümlüdür:
— "Veri Sorumlusu"nun ve varsa temsilcisinin kimliği,
— “Kişisel Verilerin" işlenme amacı, işlenen "Kişisel Verilerin" kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği,
— "Kişisel Verilerin" toplanmasına ilişkin yöntemler ve yasal dayanak hakkında,
— "Kanun"un 11. Maddesinde sayılan diğer haklar hakkında,
ve bu "Aydınlatma Metni" ile "Kanun" kapsamında "Veri Sorumlusu" statüsünde olan "3 STARS Ltd." tarafından yürütülen veri işleme faaliyetlerine "Kişisel Veri" başvuruları yaparak sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
2-
"3 YILDIZ LTD." "VERİ DENETLEYİCİ" OLARAK
Kanun’un 3-1 inci maddesinde "Veri Sorumlusu", "Kişisel Verilerin" işlenme amaç ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, "3 YILDIZ Ltd." siz değerli müşterilerimiz/potansiyel müşterilerimiz verileriniz açısından bir "Veri Sorumlusu"dur.
3-
“KİŞİSEL VERİLERİNİZİ” İŞLEME AMACI
Müşterilerimizin ad ve soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, anne adı, baba adı, cep telefonu numarası, e-posta adresi, kimlik numarası/numaraları, diğer kimlik bilgileri, fotoğrafları, banka hesap numaraları gibi "Kişisel Verileri", adres, meslek bilgisi, cihaz türü ve kullanım bilgileri, IP adresi ve WLAN'dan (Kablosuz Yerel Alan Ağı) elde edilen bilgiler, işlem geçmişi, erişim tarihi ve saati, tarayıcı türü ve sürümü ile ilgili izleme şeklindeki diğer "Kişisel Veriler" Yapacağınız sözleşmelerin akdedilmesi, ifası ve feshi de dahil olmak üzere tüm aşamalar kapsamında yer ve konum bilgileriniz aşağıdaki amaçlarla "Anayasa"nın 20. maddesi ve “Kanun”un 4. maddesi uyarınca işlenecektir:
3.1- Aynı kapsamda hizmetlerimizin sağlanması ve müşteri kimliğinizin doğrulanması,
3.2- Müşteri hesaplarının ve arşivlerinin korunması, müşteri hesap güvenliğinin ve sistem güvenliğinin sağlanması,
3.3- Yasal ve idari tedbirlere uyum,
3.4- Aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlerin kullanımı, yeni ürün ve hizmet tekliflerinin size iletilmesi,
3.5- Sistemlerimizin performansını ölçerek müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmak,
3.6- Mevcut ve olası hukuki uyuşmazlıkların çözümü,
3.7- Web sitemizin, mobil uygulamalarımızın, diğer çevrimiçi uygulamalarımızın ve ürünlerimizin güvenliğini sağlamak,
3.8- Modelleme, raporlama, puanlama, risk izleme, istihbarat, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti,
3.9- Yapılacak iş ve işlemlere esas teşkil edecek bilgi ve belgeleri hazırlamak,
3.10- İlgili mevzuat uyarınca tüm adli ve idari makamlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama ve açıklama yükümlülüklerine uyulması ve bu makamlarca yapılan talep veya kararların yerine getirilmesinin sağlanması,
3.11- Soruşturma, tespit, sözleşmeye aykırılık ve "Kanun" ihlalinin önlenmesi amacıyla bu mercilere bildirimde bulunmak,
3.12- Kara para aklama ile mücadele mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, dolandırıcılık ve suçun önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi yerine getirmek,
3.13- Sistemlerimizin, hizmetlerimizin ve arayüzümüzün tüm platformları (iOS, Android) kullanan kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasını sağlamak.
4-
"KİŞİSEL VERİLERİNİZİN" AKTARILMASI
"Kişisel Verileriniz", "3 STARS Ltd." kontrolünde güvenle saklanmaktadır. ve aşağıdaki durumlar dışında üçüncü şahıslara devredilmez:
— "Kişisel Verileriniz" "3 STARS Ltd." tarafından aktarılacaktır, iş ortaklarına, müşavirlerine ve yetkili mahkemelere ve/veya icra dairelerine ve kamu kurum ve kuruluşlarına, işlenme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla "Kanun"un 8. maddesi uyarınca Türkiye'deki hukuki ve mali denetimler amacıyla Burada "Kişisel Veriler".
— Ayrıca "Kişisel Verileriniz" "3 STARS Ltd." tarafından aktarılabilir, belirtilen "Kişisel Veri" işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, danışmanlık, destek veya diğer hizmetleri almış veya alacak olan veya alacak olan üçüncü kişilere, yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan veya dolaylı olarak.

Özellikle, "3 STARS Ltd." "Kişisel Verilerinizi" aşağıdakilere aktarabilir, işleyebilir veya saklayabilir:
4.1- "Kanun" ve diğer mevzuat hükümlerince yükümlü/izin verilen kişi, kurum ve/veya kuruluşlar,
4.2- "Kişisel Verileri" almaya yetkili her türlü kamu tüzel kişisi ve makamları,
4.3- "3 STARS Ltd." ve bağlı şirketleri veya şirket grupları ile sahip olunan proje ve girişimler,
4.4- "3 STARS Ltd." Faaliyetlerimizi yürütmek için "Hukuk", vergi vb. alanlarda hizmet almak,
4.5- İşbirliği yapılan ortaklar, kurumlar, kuruluşlar, yerli/yabancı bankalar, fonlar, kuruluşlar,
4.6- Hizmet/destek/danışmanlık sağlanan veya proje/program/finansman ortağı olan yerli/yabancı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti verilen kuruluşlar,
4.7- Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla, Türkiye'de veya yurtdışında, özellikle Birleşik Krallık, Rusya Federasyonu ve AB, OECD ülkelerinde bulunan sunucular, barındırma şirketleri, programlar, bulut bilgi teknolojileri vb. elektronik ortamlar, ve depolama, arşivleme ve bilgi teknolojisi desteğinin sağlandığı EMEA.

"Kişisel Verileriniz", yasal zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.
"3 YILDIZ Ltd." "Kişisel Verilerinizin" yurt içine veya yurt dışına aktarılması durumunda gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Verilerin yurt dışına aktarılması şeklindeki veri işleme faaliyeti, ilgili kişinin "açık rızasının" alınması şartıyla gerçekleştirilecektir.
"3 YILDIZ Ltd." aktarılmakta olan "Kişisel Verilerin" korunması için bu tür üçüncü kişilerin gerekli teknik ve idari tedbirleri almalarını sağlamak için makul çabayı gösterecektir.
5-
"KİŞİSEL VERİLERİNİZİN" TOPLANMASI
"Kişisel Verileriniz" şu durumlarda işlenmektedir:
5.1- Tüm anlaşmalar/bilgi formları ve diğer belgelerle,
5.2- Bildirimleriniz aracılığıyla,
5.3- Web sitemiz, mobil uygulamalarımız, diğer online uygulamalarımız ve ürünlerimiz aracılığıyla,
5.4- Hizmet aldığımız çağrı merkezimize veya çağrı merkezimize yapacağınız aramalar aracılığıyla,
5.5- Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar aracılığıyla,
5.6- Sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla SMS, E-posta gibi kanallar aracılığıyla,
tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle, işbirlikçi ortağımız olan kurum ve kuruluşlar, yurt içi/yurt dışı dahil devlet kurumları ve "3 STARS Ltd." ve mevzuat çerçevesinde belirlenen yasal yasal süreler içinde saklanır.

Bu meşru sebeplerle toplanan "Kişisel Veriler", "3 STARS Ltd." tarafından işlenecek ve aktarılacaktır. "Kanun"un öngördüğü temel ilkelere uygun olarak, işbu Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen "Kişisel Verilerin" işlenme koşulları ve amaçları, burada belirtilen amaçlarla işlenir.
6-
"KANUN"UN 11. MADDESİNDEKİ HAKLARINIZ
"Veri Sorumlusu"na başvurarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
6.1- "Kişisel Verilerin" işlenip işlenmediğini öğrenme,
6.2- "Kişisel Veri" işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
6.3- "Kişisel Verilerin" işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
6.4- Yurt içinde veya yurt dışında "Kişisel Verilerin" aktarıldığı üçüncü kişilerden haberdar olma,
6.5- "Kişisel Verilerin" eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
6.6- "Kanun"un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde "Kişisel Verilerin" silinmesini veya yok edilmesini isteme,
6.7- (5.5) ve (5.6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin "Kişisel Verilerin" aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6.8- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
6.9- "Kişisel Verilerin" hukuka aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
7-
"KİŞİSEL VERİ" SAHİBİNİN BAŞVURUSU
Yukarıda belirtilen haklarınızla ilgili taleplerinizi privacy@3-stars.com veya 3stars@hs01.kep.tr adreslerine veya aşağıdaki adresimizden yazılı olarak iletebilirsiniz.
Söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen bedel "3 STARS Ltd." tarafından tahsil edilebilecektir.
8-
"AÇIKLAMA METNİ" DİLİ
"Aydınlatma Metni" İngilizce, Rusça ve Türkçe olmak üzere üç dilde düzenlenmiş olup, bu üç versiyon arasında çelişki/çelişki olması durumunda Türkçe versiyon esas alınacaktır.
9-
"VERİ DENETLEYİCİ" BİLGİLERİ
Tam Şirket Adı: 3 STARS TURİZM GIDA İNŞAAT TAŞIMACILIK TİCARET PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

Kısa Şirket Adı: 3 STARS LTD. ŞTİ.

MERSİS No.: 0001190718700001

Adres: 07980 Arslanbucak Mah. Çamarsı Cad. No.:2/6 Kemer/Antalya

İnternet sitesinin adresi: https://www.3-stars.com

KEP Hesap adresi: 3stars@hs01.kep.tr

E-posta: destek@3-stars.com